קוד התנהגות ואתיקה עסקית – רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ

מבוא

הקוד האתי של חברת רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ ("החברה") מושתת על חזון החברה וערכיה.
קוד התנהגות ואתיקה עסקית זה מכסה מגוון רחב של מנהגים ונהלים עסקיים וקובע את העקרונות הבסיסיים להנחיית נושאי המשרה והעובדים בחברה. קוד ההתנהגות והאתיקה חל על כל עובדי חברת רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ ועל כל נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בה.
קוד זה ערוך בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים גם יחד.

הערכים המובילים

חתירה למצוינות - חתירה למצוינות משלבת הקפדה מתמדת על התנהלות מקצועית, תוך הישענות על תהליכי למידה מוסדרים והקפדה על עמידה בסטנדרטים מובילים.
איכות - הקפדה על איכות הביצוע בכל עניין בו החברה מעורבת.
הגינות - עובד החברה יציג דברים כהווייתם, בשלמות ובדייקנות, וכן ינהג כך גם בתכנון, בביצוע ובדיווח ויפעל באופן הגון הן כלפי החברה והן כלפי גורמים חיצוניים כך שהממונים עליו יוכלו לסמוך עליו בביצוע תפקידו.
אחריות - העובד יראה עצמו שותף פעיל בפעילות החברה. העובד יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו, כשהוא נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו.
שירותיות -  מחויבות לשביעות רצון הלקוחות החיצוניים והפנימיים, הקשבה לצרכי הלקוח ומתן מענה לכל פניה.
מחויבות להצלחה - מחויבות להצלחת החברה.
שותפות דרך - רצון לשותפות אמיתית שבבסיסה הוגנות הדדית.

 

 1. קיום חוקים, כללים ותקנות
  ציות ל לדין (לרבות חוקים, תקנות, צווים והנחיות של רשויות רגולטוריות) ולנהלים הפנימיים של החברה (לרבות הקוד האתי), מהווה יסוד שעליו מושתתים הסטנדרטים האתיים של החברה. חל איסור מפורש להפר בשם החברה הוראות חיקוק כלשהן או כללים מקצועיים ואתיים החלים על החברה. הקוד האתי אינו בא להחליף את הדינים, החוקים והכללים החלים על החברה ו/או על מי מעובדיה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין הקוד האתי, יגברו הוראות החוק.
 2. ניגוד אינטרסים
  ניגוד אינטרסים מתקיים כאשר האינטרס הפרטי של אדם מנוגד או נחזה להיות מנוגד בדרך כלשהי לאינטרסים של החברה.
  אסורה עבודה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, של עובד ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או נותן שירותים המועסק בחברה עבור מתחרה, לקוח או ספק של החברה אלא באישור מראש ובכתב של החברה.  
  על כן, על עובד ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או נותן שירותים המועסק בחברה להימנע מכל פעילות אישית, השקעה או התאגדות העלולה להתנגש עם האינטרסים של החברה, לפי שיקול דעת סביר, ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה.  .  
  מנהל או עובד לא ינצל את מעמדו ו/או תפקידו להפקת רווח או תועלת אישית או ינצל הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר.
  עובד ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או נותן שירותים המועסק בחברה  יודיע למנהלו הישירעל כל עסקה או עניין שיש לו עניין אישי בו מול החברה.
 3. שירותים עבור מתחרים
  מנהל או עובד לא יבצע כל עבודה ולא יעניק שירותים למתחרה של החברה.
 4. שימוש על סמך מידע פנימי
  קיים איסור על שימוש במידע פנים. כל מידע שאינו מידע פומבי, אודות החברה ו/או חברת האם שלה - א. דורי בניה בע"מ (לעניין סעיף זה – "החברה") ועל התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה, ייחשב למידע פנים חסוי.
  על העובדים והמנהלים לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע אליהם במסגרת עבודתם. העובדים והמנהלים ובני משפחותיהם אינם רשאים למכור ולקנות ניירות ערך של החברה או לבצע כל עסקה אחרת בניירות הערך של החברה, כאשר מידע פנים מצוי בידיהם. קיים איסור על העובדים והמנהלים ועל בני משפחותיהם למסור מידע פנים לאדם אשר הם יודעים, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים לצורך עסקה בניירות הערך של החברה או ימסור אותה לאחר.
  לעניין זה, "בן משפחה" הינו בן זוג וכן אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 5. תחרות וסחר הוגן
  העובדים והמנהלים יפעלו באופן הגון והוגן מול בעלי המניות, לקוחות, ספקים, מתחרים ועובדים של החברה וכן עם כל הגופים עימם מנהלת החברה קשרים עסקיים.
  יש לנהוג בדרכים אתיות ובהתאם לדרישות הדין ולא להפיק יתרון בלתי הוגן מכל אדם באמצעים של מניפולציה, הסתרה, שימוש לרעה במידע  חסוי, מצג שווא של עובדות מהותיות או כל נוהג אחר של מסחר בלתי הוגן.  
 6. מתנות וטובות הנאה
  קבלת ומתן מתנות בסביבה מסחרית היא הכרת תודה ויצירת קשרי עבודה תקינים ולא השגת יתרון בלתי הוגן. עובדי החברה, אינם רשאים לקבל בשום מקרה מתנה או טובת הנאה מכל צד ג', אלא אם היא אינה עולה על שווי של 500 ₪ ואינה מתנה במזומן / תלושים או שווה מזומנים, אינה יכולה להתפרש כמתן שוחד או תשר, אינה מפרה כל חוק או תקנה, אינה יוצרת מחויבות של המקבל כלפי הנותן או אינה נחזית כיוצרת מחויבות כזו ואינה משפיעה על קבלת החלטות של המקבל (למעשה או למראית עין). "מתנה" הינה לרבות אירוח או טובת הנאה מכל סוג שהוא. יש לדווח למנהל הישיר על כל מתנה או הצעה למתנה שאינך מרגיש בטוח או שלדעתך עלולה להיות לא הולמת.
 7. אפליה והטרדה
  החברה מחויבת לספק סביבת עבודה הנקייה מכל סוג של אפליה.
  החברה לא תסבול כל מקרה של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, בכל צורה שהיא.
  על העובדים לדווח על כל טענה בדבר הטרדה או אפליה על רקע מיני מיד עם התרחשותן בהתאם לנוהל איסור  הטרדה מינית של החברה ולמתלונן תעמודנה ההגנות הקבועות בנוהל זה ובדין. תלונה בדבר אפליה או הטרדה על רקע שאינו מיני, יש לדווח בהתאם לנוהל טיפול בתלונות עובדים, ולמתלונן תעמודנה ההגנות הקבועות בנוהל זה.
  טענות בדבר הטרדה או אפליה יחקרו ויטופלו בהתאם לנהלים הרלבנטיים ולהוראות הדין.
 8. איסור מתן / קבלת שוחד
  החברה אוסרת במפורש קבלת שוחד או מתן שוחד או התרה של קבלת או מתן שוחד או מעורבות במתן או בקבלת שוחד, או כל צורה אחרת של שחיתות.
  "שוחד" הינו לרבות כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.
  קוד אתי זה אוסר במפורש על החברה, הדירקטורים ונושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה מלתת או להציע לתת כסף או כל דבר אחר בעל ערך בכדי להבטיח יתרון שאינו הוגן או כדי להשיג או לקדם עסקים כלשהם. מדיניות זו אוסרת, בין היתר,הצעה או נתינה של כספים או כל דבר אחר בעל ערך למפלגה פוליטית, לנציג של מפלגה או למועמד למשרה פוליטית במטרה להשפיע על פעולות רשמיות או החלטות של האדם או הישות, כדי להבטיח יתרון שאינו הוגן או כדי להשיג ולקדם עסקים.
  בקוד זה למונח "כל דבר בעל ערך" תהיה הגדרה כללית ורחבה שאינה מוגבלת למזומנים, וכוללת בתוכה טיולים, ארוחות, מתנות בידור, טובות, שירותים, הלוואות וערבויות להלוואות, הזדמנויות השקעה או הזדמנויות עסקיות, השימוש ברכוש או בציוד, הצעות עבודה (אף לקרוביו של פקיד ממשלתי), תחבורה וכל טובת הנאה, מוחשית או לא מוחשית.
  כלל התשלומים לעובדי ופקידי מדינה לשם הבטחת יתרון בלתי הולם, כולל תשלומים שנערכו לעובדי ופקידי מדינה כדי לקדם או להבטיח את ביצועה של פעולה ממשלתית שגרתית, אסורים לחלוטין.
  בנוסף, מדיניות זו אוסרת על העברה של כל דבר בעל ערך, לעובדי ופקידי מדינה כשוחד, בצורה ישירה או לא ישירה.
  קוד זה אוסר על מתן של כל דבר בעל ערך לעובדי ופקידי מדינה באמצעות סוכנים, קבלנים, אנשי קשר, מתווכים או כל צד שלישי. הטבות לבני משפחה של עובדי ופקידי
  מדינה אסורים אף הם. ללא יוצא דופן גם אם פקיד המדינה דורש או רומז למתן תשלום כאמור.

  בכל מקרה של ספק או קושי בזיהוי של "עובד מדינה" כאמור לעיל, נא לפנות ליועצת המשפטית של החברה.
  בנוסף, מורה קוד זה כי ינוהלו ספרים ותיעוד מדויק, המשקפים בצורה הוגנת ונכונה את כל ההתקשרויות הקשורות בנכסי החברה ואת תוצאותיה העסקיות, וכי כל הפעולות יאושרו כנדרש.
  עם גילוי הפרה של ההוראה המתוארת בסעיף זה, החברה עשויה להטיל סנקציות שיראו בעיניה כהולמות, כולל, בין היתר, מכתב נזיפה או סיום העסקתו של המפר.
 9. הגנה על נכסי החברה ושימוש הולם בהם
  על עובדי החברה לשאוף להגן על נכסי החברה ולהבטיח שימוש יעיל בהם. גניבה, רשלנות ובזבוז משפיעים ישירות על רווחיות החברה. כל חשד לאירוע הונאה או גניבה ידווח מיד למנהל הישיר לשם בירור.
  ציוד של החברה לא ישמש אלא למטרות שהינן עסקי החברה.
 10. סודיות
  עובד חברה אינו רשאי לגלות כל מידע סודי אודות החברה, פעילותה העסקית והמסחרית, לקוחותיה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדי החברה או בעלי מניותיה, מלבד גילוי באישור החברה או כנדרש עפ"י דין. מידע סודי כולל כל מידע שאינו נחלת הכלל המתייחס, בין היתר, להחלטות, פעולות, נהלים, תוכניות, הכנסות, תחזיות פיננסיות או עסקיות, בסיסי נתונים, שמות וכתובות, הצעות מתחרות, נוסחאות, עיצובים, תהליכים טכניים, שיטות או מאפיינים של ציוד, סודות מסחריים, מוצרים או חומרים, אסטרטגיות, ידע ומידע אודות החברה, לקוחותיה, ספקיה, שותפיה העסקיים וקשריה העסקיים.
 11. דיווח על כל התנהגות בלתי חוקית או לא אתית
  על עובדים לדווח לכל אחד מהגורמים המפורטים בנוהל טיפול בתלונות עובדים על התנהגות בלתי חוקית או אתית, גם במקרה של ספק. אם וככל שעובד חושש לדווח על התנהגות בלתי חוקית או לא אתית, הוא רשאי לפנות, גם באופן אנונימי, ליועצת המשפטית של החברה או ליו"ר הדירקטוריון של החברה, בהתאם להוראות נוהל טיפול בתלונות עובדים.
 12. שמירה על איכות הסביבה
  החברה רואה חשיבות מיוחדת בשמירה על איכות הסביבה וצמצום הנזקים הסביבתיים.
  החברה תפעל ליישם שיטות בניה ירוקה בפרויקטים השונים.
  העובדים ידווחו לממונים עליהם על כל מקרה בו קיימת פגיעה סביבתית וינסו לצמצמה במידת האפשר.
 13. תרומה לקהילה
  החברה רואה במעורבות ובתרומה לקהילה ערך בעל חשיבות גבוהה, ותפעל להגשמתו תוך הימנעות משיקולים זרים וללא משוא פנים.
  החברה מעודדת את עובדיה ומאפשרת להם להשתתף בפעילות למען הקהילה.
  עובדי החברה משמשים כשגריריה בכל מפגש עם הקהילה, ולכן מצופה מהם להתנהגות נאותה ומכובדת.
 • 001
 • 002
 • 003